Manifest / Manifesto / Манифест

Manifest 2012


My – wrocławianie – twórczy i zainteresowani kulturą – zapraszamy do aktywności w Obywatelskiej Radzie Kultury. Rada ma umożliwić nam stałe uczestnictwo w kształtowaniu programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zarówno w czasie przygotowań, jak i w roku 2016 oraz współudział w podejmowaniu decyzji istotnych dla polityki kulturalnej miasta.

Świadomi swojego prawa do miasta i kultury, przekonani o tym, jak wielką odgrywa ona rolę w naszym życiu,

pełni obywatelskiej woli i energii, by rozmawiać, tworzyć i angażować we wspólne działania innych, zwłaszcza tych, którzy obecnie są z nich wykluczeni,

zaniepokojeni niedostatecznym udziałem mieszkańców i środowisk artystycznych w tworzeniu kultury w naszym mieście,

przekonani o konieczności kształtowania życia kulturalnego miasta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jego mieszkańców,

deklarujemy pełną gotowość współpracy z władzami miasta, by współdecydować o polityce kulturalnej Wrocławia.

W założeniu Obywatelska Rada Kultury ma charakter otwarty, a przez swą działalność stworzy przestrzeń współpracy, interakcji i dyskusji. Przyczyni się do zwiększenia transparentności decyzji i dystrybucji naszych pieniędzy. Ma też umożliwić mieszkańcom lepszy dostęp do informacji dotyczących planów władz Wrocławia w zakresie polityki kulturalnej miasta.

Oczekujemy zatem, że decyzje dotyczące inwestycji w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i kryteria decydujące o finansowaniu wydarzeń programowych będą przejrzyste i jawne dla wszystkich obywateli, a mieszkańcy uzyskają realny wpływ na decyzje związane z ESK.

Chcemy, aby działalność Obywatelskiej Rady Kultury pozwoliła nam wszystkim współdecydować o kulturalnym rozwoju naszego miasta. Jednocześnie wierzymy, że proces przygotowań do realizacji programu esk 2016 będzie punktem zwrotnym w myśleniu o kulturze we Wrocławiu.

 Pragniemy, by kultura stała się silnikiem napędowym rozwoju naszego miasta. Chcielibyśmy, aby we Wrocławiu oddolne działania kulturalne nie były ograniczane merytorycznie lub programowo, lecz wspierane i by mogły przybierać rozmaite formy i treści, nie wynikające z urzędowych planów.

 Nie narzucamy jednej definicji kultury, chcemy rozumieć ją na tyle szeroko, by każdy znalazł w niej miejsce dla siebie, by mogła ona objąć zarówno wysublimowane formy artystyczne, jak i codzienne rozmowy.

Uważamy, że należy rozproszyć kulturę na obszarze miasta – przy jednoczesnym honorowaniu idei decentralizacji. Pragniemy objąć Wrocław siecią działań kulturalnych bez priorytetowego traktowania obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Naszym zdaniem istnieje pilna potrzeba spięcia dzielnic żywymi relacjami co sprawi, że całe miasto będzie działać jak jeden organizm, w którym inicjatywy kulturalne się przenikają.

Uważamy, że zwiększenie codziennej pracy nad edukacją kulturalną i kulturową jest niezbędne. Należy włączyć jak najliczniejsze grono inicjatyw oddolnych, często rozproszonych, do sieci, która będzie w stanie zapewnić lepszy dostęp do kultury wrocławianom na co dzień, nie zaś tylko od święta, jakim będzie esk 2016.
Stanowczo przeciwstawiamy się sprowadzaniu sztuki do funkcji towaru czy materiału marketingowego. Sprzeciwiamy się także mierzeniu kultury prostymi wskaźnikami statystycznymi i powierzaniu jej rozwoju agencjom reklamowym.

Zamiast kulturalnego importu sztandarowych, spektakularnych wydarzeń kulturalnych, oczekujemy wykorzystania własnej kreacji, osadzonej w lokalnym kontekście. Wskazujemy na potrzebę przyłożenia większej wagi do edukacji kulturalnej, pracy z młodzieżą i dziećmi, walki z rosnącymi gettami biedy i z wykluczeniem z kultury oraz konsekwentnej pracy ze społecznościami lokalnymi.

Dzięki lepszej dystrybucji środków finansowych chcemy przyczynić się także do zmniejszenia dystansu między twórcą a odbiorcą. Zgodnie z wiodącymi ideami zawartymi we wrocławskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, myślimy więc o kulturze i sztuce, które pozwalają skutecznie zmierzyć się z wielkimi problemami współczesności – wykluczeniem społecznym, biedą, degradacją środowiska
naturalnego, nierównym dostępem do edukacji i bezrobociem.

Obywatelska Rada Kultury
Zapraszamy do uczestnictwa w radzie i podpisywania manifestu.
orka.wroc@gmail.com
MANIFESTO 2012

We - Wroclawians - creative and interested in culture - invite you to be active in the Civic Council of Culture. The Council was established to enable us to participate in the formation of a solid program for the European Capital of Culture 2016, both in preparation for and during the year 2016, and participation in decision making relevant to the cultural policy of the city.

Aware of our rights to the city and culture, convinced of the great role it plays in our lives, full of civic will and energy to speak, create, and engage in joint activities with others, especially those who are currently excluded from them, concerned about the inadequate participation of residents and the artistic community in developing culture in our city, convinced of the necessity to shape the cultural life of the city in accordance with the expectations and needs of its residents, declare our full readiness to cooperate with the city authorities to co-decide on the cultural politics of Wroclaw.

In principle, the Civic Council for Culture is open, and through its activities seeks to create a space for cooperation, interaction and discussion. And to contribute to increasing the transparency of decisions and the distribution of our money. It also seeks to ensure residents better access to information on government plans for Wroclaw city's cultural policy.

We expect, therefore, that decisions on investments in the European Capital of Culture and the criteria for funding the program of events will be transparent and open to all citizens, and residents will have a real influence on decisions related to the ECC. We want the activities of the Civic Council for Culture to allow us all to decide jointly on the cultural development of our city. At the same time, we believe that the process of preparation for the implementation of ECC 2016 will be a turning point in thinking about culture in Wroclaw. We want culture to become the engine driving the development of our city. We would like Wroclaw grassroots cultural activities to not be restricted in substance or program, but supported and that they can take various forms and content, not resulting from official plans.

We do not impose a single definition of culture; we want to understand it so broadly that everyone can find a place in it for themselves, that it can encompass both the sublime form of art, and everyday conversation. We believe that culture should diffuse throughout the city - while honouring the idea of decentralization. We would like to extend a network of cultural activities in Wroclaw without priority to areas attractive to tourists. In our view, there is an urgent need to strengthen neighbourhood relationships which will make the whole city act as a single organism, in which cultural initiatives permeate. We believe that increasing the daily work of culture and cultural education is essential. Activate the largest group of grassroots initiatives, often distributed via the network, which will be able to provide better access to Wroclaw culture on a daily basis, not just on special occasions, when it is European Capital of Culture in 2016.

We strongly oppose making art a product or a function of marketing. We are opposed to the measure of culture in simple statistical indicators and entrusting its development to advertising agencies. Instead of importing a cultural flagship, spectacular events, we expect to use our own creativity, embedded in the local context. We point to the need for greater importance to be given to cultural education, youth work and children, combatting the growing ghettos of poverty and exclusion from culture, and consistent work with local communities. With a better distribution of funds we also contribute to bridging the gap between the originator and the recipient.

In accordance with the leading ideas contained in the application for Wroclaw as European Capital of Culture, we are likewise concerned with culture and art, which can effectively tackle the big issues of the day - social exclusion, poverty, environmental degradation, unequal access to education and unemployment.


Civic Council of Culture

We welcome your participation in the council and signing the manifesto.
orka.wroc @ gmail.com


Манифест 2012


Мы - жители города Вроцлав – творческие и заинтересованы культурой – приглашаем к активному участию в Гражданском совете культуры. Совет предоставит нам возможность влияния на формирование программы Европейской столицы культуры 2016 (ЕСК), так во время подготовки, как в 2016 году, а тоже соучавствовать в принимании решений существенных для культурной политики города.

Осознаны в наших правах на город и культуру, уверены в её значительной роли в нашей жизни, полны гражданской воли и инициативы, чтобы обсуждать, творить и присоединяться к деяниям других, особенно исключённых, обеспокоены недостатачным участием жителей и артистической среды в культурной жизни нашего города,

уверены в необходимости формирования его культурной жизни, согласно с ожиданиями и нуждами его жителей, заявляем о полной готовности сотрудничества с властями города, чтобы вместе с ними решать о культурной политике Вроцлава.

Вроцлавский совет культуры имеет откровенный характер и благодаря своей деятельности создаст пространство для сотрудничества, интеракций и обсуждений. Будет способствовать увеличении транспарентности решений и дистрибуции наших денег. Жители Вроцлава получат лучший доступ к информации касающейся планов властей в сфере культурной политики города.

Ожидаем, что решения властей относительно инвестиций в рамках Европейской столицы культуры и критерий финансирования программных мероприятий будут очевидны и ясны для всех граждан, а жители получат реальное влияние на решения ЕСК.

Мы желаем, чтобы деятельность Гражданского совета культуры позволила нам решать о культурном развитии нашего города.

Одновременно верим, что процес подготвки к реализации программы ЕСК 2016 будет переломной точкой в подходе к культуре во Вроцлаве.

Желаем, чтобы культура стала движущей силой нашего города, чтобы гражданские, культурные инициативы не ограничались ни существенно ни программно, только поддерживались и приобретали разные формы и содержания, несвязаны с административной деятельностью.

Не навязываем одного определения культуры, понимаем её настолько широко, чтобы каждый нашёл в ней своё место, бы обнимала она так тонкие художественные формы, как и повседневные разговоры.

Считаем нужным рассредоточить культуру на территории города и почитать идею децентрализации. Желаем обнять Вроцлав сетью культурных деяний без приоритетной трактовки туристически привлекательных мест.

Думаем, что существует сильная нужда соединения районов живыми отношениями, что превратит наш город в один организм, где культурные инициативы проникаются.

Считаем необходимым увеличение ежедневного труда над культурной эдукацией. Надо присоединить множество гражданских, часто рассредоточеных инициатив, к сети, которая обеспечит лучший доступ к культуре ежедневно, а не только от праздника, каким является ЕСК 2016.

Мы безусловно сопративляемся подходу к искуству как к маркетинговому товару. Сопративляемся тоже измерению культуры статистическими показателями и доверению её развития рекламным агенствам.

Вместо культурного импорта общих мероприятий предлагаем использовать собственную креативность в локальном контексте.

Обращаем внимание на необходимость культурной эдукации, работы с детьми и молодежью, борьбы с вырастающими геттами бедности и исключением из культуры, а тоже последовательной работы с локальными общественностями. Благодаря улучшенной дистрибуции финансовых средств мы хотим способствовать уменьшению дистанции между творцом а потребителем. Согласно с

ведущими идеями изложенными во вроцлавской апликации на звание Европейской столицы культуры последовательно думаем о культуре и искустве, которые помогут нам справитья с серьёзными проблемами современности - общественным исключением,

бедностью, деградацией окружающей среды, неодинаковым доступом к эдукации и безработицей.

Гражданский Cовет Kультуры / orka.wroc@gmail.com / www.orka.wroclaw.pl